inregistrare
Procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau non-animală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine non-animală este obligatorie!

Producătorii care desfășoară activități de vânzare directă a produselor primare de origine animală trebuie să solicite obținerea, contra cost, a înregistrării la Direcția Judeteana Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Definitii:
Înregistrare sanitarã veterinarã – înscrierea altor unitãti care produc alimente de origine
animalã decât cele autorizate sanitar veterinar în listele celor cu vânzare directã de produse primare de cãtre directia sanitarã veterinarã si pentru siguranþa alimentelor judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza unei solicitãri scrise din partea beneficiarului;
Activități supuse înregistrării sanitare veterinare – activitățile de vânzare directă a produselor primare de origine animală obținute din producția primară, care sunt supuse înregistrării și controlului sanitar veterinar;
Document de înregistrare sanitarã veterinarã – documentul emis de directia sanitarã veterinarã si pentru siguranta alimentelor judeteanã, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru activitãtile din unitãtile supuse înregistrãrii sanitare veterinare;

productie primarã – producerea, creșterea animalelor domestice sau obținerea produselor
primare, incluzând animalele crescute pânã la momentul sacrificãrii, producþia de lapte, precum si vânãtoarea sau pescuitul. Producþia primarã cuprinde urmãtoarele activitãti:
1. activitãtile de la locul de crestere a animalelor domestice, inclusiv transportul acestora cãtre o anumitã destinatie;
2. cresterea de animale pentru obținerea de alimente, transportul animalelor la abator sau transportul animalelor între ferme;
3. transportul, depozitarea si manipularea produselor primare la ferma sau la locul obþinerii acestora, cu condiþia sã nu modifice natura lor;
4. producþia, cresterea si recoltarea de melci la fermã, transportul la o unitate de procesare sau la un loc de comercializare;
5. în cazul produselor din peste si vânat, transportul pentru livrarea produselor primare de
la locul de obþinere la o altã locaþie, incluzând transportul de la locul de obþinere pânã la o
unitate de procesare;
6. mulsul si depozitarea laptelui crud la nivelul exploataþiei de producþie a laptelui;
7. producþia si colectarea de ouã la ferma proprie, excluzând operaþiunile de ambalare a ouãlor;
8. pescuitul, manipularea produselor din peste la bordul vaselor, cu exceptia vaselor-fabricã si a celor cu rãcitoare, si transportul acestora la prima unitate terestrã, inclusiv halã de licitatie;
9. pescuitul, manipularea si transportul pestelui prins în ape dulci, râuri si lacuri;
10. productia, cresterea si recoltarea pestilor în crescãtorii piscicole si transportul acestora cãtre o destinatie stabilitã;
11. producþia, cresterea si recoltarea molustelor bivalve vii si transportul acestora la un centru de purificare;
12. vânătoarea, uciderea și eviscerarea vânatului la fața locului și transportul acestuia spre o unitate autorizată sanitar veterinar pentru manipularea vânatului sălbatic;
13. recoltarea melcilor și transportul acestora către o unitate de destinație;
14. toate activitățile legate de extracția și păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă această activitate permite ca stupii să fie la distanță față de locul de păstrare al micului producător, cu excepția mierii de colectură, și/sau ambalarea la o unitate de procesare;

Produse primare de origine animală – produsele rezultate din producția primară, incluzând produsele obținute din creșterea animalelor, din vânat sau pescuit. Din categoria produselor primare de origine animală destinate vânzării directe fac parte:
1. carnea de pasăre sau lagomorfe care provine de la animale tăiate în fermă;
2. vânatul în blană sau pene, obținut de către vânători, eviscerat sau neeviscerat, cu excepția cărnii de vânat;
3. peștele și produsele provenite din pescuit, inclusiv moluștele bivalve vii provenite din pescuit sau acvacultură, care pot fi prelucrate sumar, răcite, desolzite, cu aripioarele îndepărtate;
4. laptele crud;
5. ouăle obținute în ferme proprii, fără activitățile de marcare sau ambalare a acestora;
6. mierea de albine extrasă și alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire sau ambalare a mierii de albine;

vânzare directă de produse primare de origine animală – furnizarea directă de la locul de
producere a produselor primare către consumatorul final sau furnizarea acestora în cantități mici către unități de vânzare cu amănuntul din localitate sau/și dintr-o localitate învecinată, inclusiv depozitarea și manipularea acestora la locul de obținere.

Producătorii sunt obligați să respecte condițiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, incluzând ghidurile de bune practici și igienă elaborate de asociațiile profesionale și avizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

vânzare cu amănuntul* – furnizarea de produse alimentare de origine animală și nonanimală obținute în unități înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor/autorizate sanitar veterinar sau/și furnizarea restrânsă, localizată și limitată de produse alimentare de origine animală și nonanimală obținute în cantități mici în unități de vânzare cu amănuntul și care sunt comercializate către:
* Vânzarea cu amănuntul include manipularea și/sau procesarea alimentelor și depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare către consumatorul final, inclusiv terminalele de distribuție, operațiunile de catering, cantinele, restaurantele și alte operațiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distribuție tip supermarket, piețe de vânzare angro, unități cash & carry.
1. consumatorul final la locul producerii;
2. alte unități de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar veterinar, pe întreg teritoriul
național;
3. unități de alimentație publică înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;
4. consumatorul final în piețele agroalimentare, precum și cu ocazia târgurilor, expozițiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritățile locale/județene pe întreg teritoriul național, cu excepția cărnii proaspete de porc;

În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea depusă și, prin inspectorii autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, verifică atât documentația depusă, cât și, la fața locului, îndeplinirea
cerințelor în domeniul specific și a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.

Operatorii din sectorul alimentar din unitãtile de vânzare cu amãnuntul de produse de origine animală și nonanimală trebuie să se asigure că produsele obținute și comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică și că sunt îndeplinite toate condițiile stabilite de legislația în vigoare referitoare la:
a) etichetare;
b) asigurarea trasabilității;
c) parametrii de calitate și siguranță ai materiilor prime și ai produselor finite;
d) controlul potabilității apei;
e) instruirea personalului;
f) controlul stării de sănătate;
g) eliminarea dãunãtorilor (insecte, rozãtoare, pãsãri etc.);
h) eliminarea deșeurilor;
i) întreținerea și igiena spațiilor și a echipamentelor;
j) aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranței alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei hazardului și punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unității, capacitatea de producție și specificul unității.

Unitățile care obțin produse tradiționale și care sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să funcționeze în baza autorizației/înregistrării sanitare veterinare și/sau pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.

News Reporter